بندرتبن روستای کوچکی از توابع بخش کوشکنار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران؛ بندر کوچکی است در ساحل دریای خلیج فارس است و ۲۰۰ متر از دریا فاصله دارد، و ارتفاعش از سطح آب ۵ متر است.