در حوزه کشتی­ سازی باید نخبگان و نظریه ­پردازان این صنعت، بجای «اصرار بر عرضه» کمی هم بر «تحریک تقاضا» تمرکز کنند. در این مورد خاص، واردات کشتی­ های تفریحی نه تنها می­تواند باعث رونق صنایع دریایی و صنعت گردشگری دریایی و توسعه اقتصادی سواحل شود بلکه در نهایت موجب شکوفایی صنایع کشتی­سازی در ایران خواهد شد.