زنان ماهیگیر جزیره هنگام،‌ تنها زنان باقی‌مانده جنوب ایران هستند که هنوز صیادی می‌کنند. تعدادشان هم زیاد نیست، شاید ۱۵ نفر ولی مصمم و ثابت قدم ایستاده‌اند و حتی دخترهایشان را هم تعلیم می‌دهند تا سنت ماهیگیری زنان در جزیره هنگام از بین نرود. خود این زنان هم ماهیگیری را از پدران و حتی مادرانشان یاد گرفته‌اند. در این جزیره مردان اصلا کار کردن زنان، حتی تنهایی در دریا را عیب نمی‌دانند.