مهم‌ترین عامل غرق شدن در دریا «جریان شکافنده» است که موجب می‌شود شناگر را باخود ببرد و در صورت ناآشنا بودن به فنون شنا، آن را غرق کند. این کلیپ به شما آموزش می‌دهد چگونه گرفتار جریان شکافنده دریا نشوید.