فیلم آموزشی | فانوس دریا
 

مهم‌ترین عامل غرق شدن در دریا «جریان شکافنده» است که موجب می‌شود شناگر را باخود ببرد و در صورت ناآشنا بودن به فنون شنا، آن را غرق کند. این کلیپ به شما آموزش می‌دهد چگونه گرفتار جریان شکافنده دریا نشوید.

حمیدرضا غفاری، دانشجوی دکنری مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک وبینار آموزشی که توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد به آموزش و بیان اصول نگارش مقاله باکیفیت پرداخت.